Linux, Oracle

DigitalOcean üzərində TimesTen qurulması

link_2_en

DigitalOcean üzərində TimesTen qurulması

İlk öncə DigitalOcean-da yeni bir droplet yaradırıq. Bu bağlantı vasitəsi ilə digitaloceanda qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.

Mən Əməliyyat Sistemi olaraq Centos 7×64 seçdim,512 MB Ram və 20 GB yaddaş kifayət edir.

Droplet yaratdıqdan sonra digitalocean tərəfindən bizə verilə root parolu ilə daxil oluruq. İlk daxil olduğumuz zaman bizdən parolumuzun dəyişdiriliməsini istəyir. Root parolunu dəyişdirdikdən sonra artıq Timesten-in qurulmasına başlaya bilərik.

İlk öncə minimum Kernel Parametrələrini daxil etməliyik.

Bunun üçün vi ilə /etc/sysctl.conf faylına aşağıdakıları daxil edirik.

kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmax=2147483648
net.ipv4.tcp_rmem=4096 4194304 4194304
net.ipv4.tcp_wmem=98304 4194304 4194304
net.core.rmem_default=262144
net.core.wmem_default=262144
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_max=4194304
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65000

Kernel parametirlərini daxil etdikdn sonra /sbin/sysctl -p əmrini çalışdırıq və dəyişikliklərimiz tətbiq olunur.

[root@sevdimali-centos ~]# cd /sbin/
[root@sevdimali-centos sbin]# sysctl -p
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmax = 2147483648
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 4194304 4194304
net.ipv4.tcp_wmem = 98304 4194304 4194304
net.core.rmem_default = 262144
net.core.wmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_max = 4194304
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

 

Ardınca TimesTen user və Grouplarını əlavə edirik, yeni yaradacağımız user üçün parol təyin edirik.


[root@sevdimali-centos sbin]# groupadd timesten
[root@sevdimali-centos sbin]# groupadd ttadmin
[root@sevdimali-centos sbin]# useradd -G ttadmin -g timesten orattadmin
[root@sevdimali-centos sbin]# mkdir /etc/TimesTen
[root@sevdimali-centos sbin]# chgrp -R ttadmin /etc/TimesTen
[root@sevdimali-centos sbin]# chmod 770 /etc/TimesTen/
[root@sevdimali-centos sbin]# passwd orattadmin
Changing password for user orattadmin.
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully.


Daha sonra timesten üçün qurulma qovluğu yaradacağıq. Susmaya görə timesten faylları $HOME/TimesTen qovluğuna yazılır.
İstəsək bunu aşağıdakı kimi dəyişdirə bilərik.


[root@sevdimali-centos sbin]# mkdir –p /opt/TimesTen
[root@sevdimali-centos sbin]# chown -R orattadmin:timesten /opt/TimesTen/

Daha sonra orattadmin useri ilə timesten-in qurulmağı üçün lazım olan arxiv faylını upload edirik.
TimeSten fayllarını oracle-ın rəsmi saytından endirə bilərsiniz.
.tar faylını serverə upload etdikdən sonra onu aşağıdakı kimi extract edirik və linux8664 qovluğundakı setup.sh scriptini çalışdırırıq.

[orattadmin@sevdimali-centos ~]$ ll
total 1
-rw-r--r--. 1 orattadmin timesten 346645848 Nov 25 06:49 timesten112280.linux8664.tar.gz
[orattadmin@sevdimali-centos ~]$ 
[orattadmin@sevdimali-centos ~]$ tar -xzvf timesten112280.linux8664.tar.gz
[orattadmin@sevdimali-centos linux8664]$ ./setup.sh 

Daha sonra bizdən instance name daxil etməyimizi istəyir. Default olaraq buraxıb davam edək.

[orattadmin@sevdimali-centos linux8664]$ ./setup.sh 

NOTE: Each TimesTen installation is identified by a unique instance name.
   The instance name must be a non-null alphanumeric string, not longer
   than 255 characters.

Please choose an instance name for this installation? [ tt1122 ] 
Instance name will be 'tt1122'.
Is this correct? [ yes ] 

TimesTeni client, Server və data manager olaraq qura bilərik. Client sadəcə başqa bir TimesTene bağlanmaq üçün istifadə olunur. Biz 1 seçimini yəni Client/Server and Data Manager seçirik.

Of the three components:

 [1] Client/Server and Data Manager
 [2] Data Manager Only
 [3] Client Only

Which would you like to install? [ 1 ] 1

Daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi TimesTeni deaful tolaraq $HOME/TimesTen qovluğuna qurur, amma biz aşağıdakı qovluğa qurmaq istədiyimizə görə, aşağıdakı seçimdən 3 seçib öz qovluğumuzu daxil edirik.
Ardınca bizdən Log üçün qovluq seçməyimizi istəyir default olanı seçib davam edirik.

Of the following options :

 [1] /home/orattadmin
 [2] /home/orattadmin
 [3] Specify a location
 [q] Quit the installation

Where would you like to install the tt1122 instance of TimesTen? [ 1 ] 3
Please specify a directory to install TimesTen? [ /home/orattadmin ] /opt/TimesTen
Where would you like to create the daemon home directory? [ /opt/TimesTen/tt1122/info ] 

The daemon logs will be located in /opt/TimesTen/tt1122/info
Would you like to specify a different location for the daemon logs? [ no ] 
Installing into /opt/TimesTen/tt1122 ...
Uncompressing ...

Ardınca bizdən port ayarlarını etməyimizi istəyir defaul olaraq 53396 portunu seçib davam edirik.

NOTE: If you are configuring TimesTen for use with Oracle Clusterware, the
   daemon port number must be the same across all TimesTen installations
   managed within the same Oracle Clusterware cluster.

NOTE: All installations that replicate to each other must use the same daemon
   port number that is set at installation time. The daemon port number can
   be verified by running 'ttVersion'.

The default port number is 53396.

Do you want to use the default port number for the TimesTen daemon? [ yes ] 
The daemon will run on the default port number (53396).

Database üçün yalnız timesten qrupuna səlahiyyət veririk. Artıq yalnız timesten qrupunun TimesTen database ilə bağlı bütün fayllara, data store-lara səlahiyyəti oldu.

NOTE: For security, we recommend that you restrict access to the
   TimesTen installation to members of a single OS group. Only members of
   that OS group will be allowed to perform direct mode connections to
   TimesTen, and only members of that OS group will be allowed to perform
   operations that access TimesTen data stores, TimesTen files and shared
   memory. The OS group defaults to the primary group of the instance
   administrator. You can default to this group, choose another OS group
   or you can make this instance world-accessible. If you choose to make
   this instance world-accessible, all database files and shared memory
   are readable and writable by all users.

Restrict access to the the TimesTen installation to the group 'timesten'? [ yes ]

Sonra bizdən PL/SQL istifadəsini aktivləşdirmək istəyib istəmədiyimizi soruşur və ardınca TNS_ADMIN ayarlarını etməyimizi istəyir, TNS_ADMIN ayarlarını indilik keçirik

NOTE: Enabling PL/SQL will increase the size of some TimesTen libraries.

Would you like to enable PL/SQL for this instance? [ yes ] 
In order to use the 'Oracle TimesTen Application-Tier Database Cache' feature in any databases
created within this installation, you must set a value for the TNS_ADMIN
environment variable. It can be left blank, and a value can be supplied later
using <install_dir>/bin/ttModInstall.

Please enter a value for TNS_ADMIN (s=skip)? [ ] s

Daha sonra TCP/IP portunu daxil etməyimizi istəyir, default olaraq 53397 buraxıb davam edirik.

Installing server components ...
What is the TCP/IP port number that you want the TimesTen Server to listen on? [ 53397 ]

Ardınca bizdən QuickStart Guide yüklənib-yüklənməməsini seçməyimizi istəyir. yes deyərək davam edirik sonra bizdən DemoDataStore üçün qovluq seçməyimizi istəyir yenədə deafult olan adresi seçib davam edirik. Daha sonra TimesTen
Replication
işlədib işlətməməyimizi soruşur no deyərək davam edək.

Do you want to install the Quick Start Sample Programs and the TimesTen Documentation? [ no ] yes
Where would you like to install the Quick Start and doc directories (s=skip)? [ /opt/TimesTen/tt1122 ] 
The TimesTen documentation has been installed in /opt/TimesTen/tt1122.

The TimesTen Quick Start applications can take up to 64 Mbytes of disk space.
Depending on how your system is configured, you may not want to create the
Quick Start DemoDataStore directory in the default location,
/opt/TimesTen/tt1122/info/DemoDataStore

Where would you like to create the DemoDataStore directory? [ /opt/TimesTen/tt1122/info ] 
Creating /opt/TimesTen/tt1122/info/DemoDataStore ...

Installing client components ...

Would you like to use TimesTen Replication with Oracle Clusterware? [ no ] 

Yuxarıdakı seçimi də etdikdən sonra TimesTen qurulmağı bitir.

NOTE: The TimesTen daemon startup/shutdown scripts have not been installed.

Run the 'setuproot' script :
	cd /opt/TimesTen/tt1122/bin
	./setuproot -install
This will move the TimesTen startup script into its appropriate location.

The startup script is currently located here :
 '/opt/TimesTen/tt1122/startup/tt_tt1122'.

The Quickstart home page can be accessed here :
 '/opt/TimesTen/tt1122/quickstart/index.html'

The 11.2.2.8 Release Notes are located here :
 '/opt/TimesTen/tt1122/README.html'

Starting the daemon ...
TimesTen Daemon startup OK.
End of TimesTen installation.
[orattadmin@sevdimali-centos linux8664]$ 

Databaselərimizə qoşulmaq üçün lazım olan məlumatlara sys.odbc.ini faylından baxa bilərik.

[orattadmin@sevdimali-centos info]$ cd /opt/TimesTen/tt1122/info
[orattadmin@sevdimali-centos info]$ ll
total 52
-rw-r-----. 1 orattadmin timesten 3251 Nov 25 10:09 cluster.oracle.ini
drwxrwx---. 2 orattadmin timesten   6 Nov 25 10:09 DemoDataStore
-rw-r-----. 1 orattadmin timesten  349 Nov 25 10:09 snmp.ini
-rw-rw----. 1 orattadmin timesten 12672 Nov 25 10:09 sys.odbc.ini
-rw-rw----. 1 orattadmin timesten  422 Nov 25 10:09 sys.ttconnect.ini
-rw-r--r--. 1 orattadmin timesten   6 Nov 25 10:09 timestend.pid
drwxr-x---. 2 orattadmin timesten   6 Jan 20 2015 ttcacheadvisor
-rw-r-----. 1 orattadmin timesten  274 Nov 25 10:07 ttendaemon.options
-rw-------. 1 orattadmin timesten  95 Nov 25 10:09 tterrors.log
-rw-------. 1 orattadmin timesten 8577 Nov 25 10:09 ttmesg.log
[orattadmin@sevdimali-centos info]$ more sys.odbc.ini 
...
#####################################################################
# Data source for Sample programs
#
# This database is used by the Quick Start sample programs.
# The sample database (sampledb) must be created prior to
# running the sample programs. The PermSize and TempSize attributes
# can be adjusted depending on the options used in running the
# sample benchmark programs.
#
#####################################################################

[sampledb_1122]
Driver=/opt/TimesTen/tt1122/lib/libtten.so
DataStore=/opt/TimesTen/tt1122/info/DemoDataStore/sampledb_1122
PermSize=40
TempSize=32
PLSQL=1
DatabaseCharacterSet=US7ASCII

İndi isə quraşdırma zamanı yaratdığımız sample database-ə bağlanaq.

[orattadmin@sevdimali-centos info]$ cd /opt/TimesTen/tt1122/bin/
[orattadmin@sevdimali-centos bin]$ ./ttisql sampledb_1122

Copyright (c) 1996, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIsql.connect "DSN=sampledb_1122";
Connection successful: DSN=sampledb_1122;UID=orattadmin;DataStore=/opt/TimesTen/tt1122/info/DemoDataStore/sampledb_1122;DatabaseCharacterSet=US7ASCII;ConnectionCharacterSet=US7ASCII;DRIVER=/opt/TimesTen/tt1122/lib/libtten.so;PermSize=40;TempSize=32;TypeMode=0;
(Default setting AutoCommit=1)
Command> select * from dual;
< X >
1 row found.
Command> 

Həmçinin Oxu:  SQL ilə təkrar sətirləri silmək

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir